Организација полагања пријемних испита у Гимназији 2023

o Потребно је да ученици дођу 45 минута пре почетка теста. На огласним таблама биће истакнут Јединствен списак ученика и распоред ученика по учионицама.
o Ученици улазе у учионицу најкасније 20 минута пре почетка теста.
o Ученик у учионици седа у клупу која је обележена бројем под којим се име ученика налази на Јединственом списку ученика.
o Ученик ће при усласку у учионицу оставити све непотребне ствари на место које буде за то предвиђено.
o Ученик са собом обавезно треба имати ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ РАДИ
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ.
o Родитељима, односно другим законским заступницима ученика,
предметним наставницима и другим лицима која немају основ за
присуство, није дозвољено присуство у школи за време полагања
пријемног испита без посебне дозволе, изузев у случајевима присуства личног пратиоца ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом или овлаштеног преводиоца.
Молимо вас да редовно проверавате информације на сајту ради могућих измена и допуна.